Регистрация
Данни за достъп
въведете валиден e-mail адрес
трябва да бъде поне 6 символа и да съдържа поне една цифра
двете пароли трябва да съвпадат
Лични данни
въведете своето име, презиме и фамилия
въведете мобилен телефон
маскимален размер: 512kB, позволени формати: jpg, gif, png
Текуща снимка
Сфера на реализация
изберете бранш, в който работите
въведете своята позиция
въведете фирмата, в която работите
Академични данни
въведете годината, в която сте завършили (1965-2022)
изберете факултет, в който сте учили
въведете специалност, в която сте учили


изберете образователно-квалификационната степен, която сте завършили
Алумни групи
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Енергомашиностроителен факултет
Електротехнически факултет
Факултет Автоматика
Факултет по телекомуникации
Факултет Електронна техника и технологии
Факултет Компютърни системи и управление
Факултет по транспорт
Стопански факултет
Факултет приложна математика и информатика
Факултет за германско инженерно обучение
Факултет за френско обучение по електроинженер
Факултет за английско инженерно обучение
Инженерно-педагогически факултет - Сливен
Колеж Сливен
Колеж по енергетика и електроника
Факултет по електроника и автоматика - Пловдив
Факултет по машиностроене и уредостроене - Пловдив