За нас

  

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ (ЦКВ) на Техническия университет – София е създаден с решение на Академичния съвет с Протокол №10/26.10.2016 год.

Позициониран е в 12 блок, каб. 12 122. Залата за срещи и дискусии също се намира в бл.12, № 12113.

Презентация за дейността на Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ BG и ENG

Клип - представяне на Център „Кариера и възпитаници (алумни)“

Клип - Алумни мрежа на ТУ-София

Клип - Настоящи и бъдещи инженери

ЦКВ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на ТУ – София. Обединява и координира дейността в тази насока в ТУ – София и звената му – Колеж по Енергетика и електроника, Филиал Пловдив и Факултет и Колеж – Сливен.

Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София:

 • Предоставя услуги, свързани с кариерното развитие на възпитаниците на ТУ – София;
 • Създава, поддържа и развива система за комуникации с кандидат-студенти, възпитаници на университет и бизнеса, чрез които да утвърждава престижа на ТУ – София като водещо висше училище в областта на инженерните науки.
 • Привлича възпитаниците на ТУ – София и представителите на бизнеса за подобряване условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база, учебните програми, студентските практики и кариерната реализация на завършващите студенти.
 • Събира и обработва информация за реализацията на възпитаниците на ТУ – София чрез осъществяване на обратна връзка.

В ЦКВ са регистрирани няколко хиляди студенти от всички специалности на университета, като мейл-листа с новорегистрираните студенти се актуализира ежедневно.

Регистрацията в ЦКВ става чрез попълване на регистрационна бланка на career.tu-sofia.bg.

Всички регистрирани студенти биват включени в базата данни на центъра и получават по актуална информация относно:

 • свободни работни позиции;
 • стажантски програми;
 • стипендии, конкурси;
 • обучителни семинари и курсове;
 • покани за презентации на фирми;
 • дни на отворените врати;
 • покани за мероприятия от университетско значение;
 • други мероприятия, полезни за тяхното професионално ориентиране.

Основен момент в работата със студентите е ежедневното провеждане на срещи, дискусии и консултации. Чрез тях студентите биват информирани относно подготвяне на документи за кандидатстване за работа/стаж, поведение по време на интервю и други дейности, свързани с тяхното кариерно развитие. Консултациите биват индивидуални и групови.

Изключително полезни за студентите са обучителните семинари, които се провеждат с участието на представители на компании - работодатели, както и на специалисти по темата за пазара на труда. Тези семинари предизвикват широк интерес у студентите.

В полза на студентите са и различните информационни материали, с които разполага ЦКВ. От партньори на Университета  се получават списания, обучителни материали, полезни информационни брошури.

Стотици (около 600) са работодателите и организациите, които осъществяват контакт с ЦКВ. Работата с тях се състои в разпространение сред студентите на информация относно стажантски програми, свободни работни места, стипендии, провеждане на фирмени представяния. Тази информация се разпространява по няколко начина:

 • изпраща се до студентите, регистрирани в ЦКВ;
 • помества се на Интернет страницата на ЦКВ;
 • предава се за информация на факултетните канцеларии;
 • обявите се поставят на специално предвидени за тази цел табла, разположени в учебните корпуси.

В комуникацията с работодателите основен момент е и организирането на фирмени представяния пред студентите.

При  партнирането си с работодатели ЦКВ съдейства в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Единадесет поредни години от Центъра се организира и провежда изложението на работодатели - Дни на кариерата. Изложението дава възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции. От своя страна студентите се запознават лично с представителите на фирмите, оставят свои автобиографии, получават отговори на своите въпроси. В рамките на мероприятието всяка година се провеждат и повече от 20 фирмени мултимедийни презентации. Участниците са фирми с различни сфери на дейност. Присъстват както български, така и международни компании, лидери в съответните професионални области. Сред компаниите – участнички са: Теленор, Мобилтел, Vivacom, Либхер, НР, VMware, Hyundai Heavy Industries CO., Unicredit bulbank, АЕЦ Козлодуй, Ръководство на въздушното движение, Уестиингхауз, Луфтханза  и други.

Всяка пролет ЦКВ организира и изложението “Стажове”. По време на изложението работодателите се срещат със студентите и им предлагат стажантски позиции.

В ЦКВ са регистрирани (в алумни мрежа) и бивши възпитаници - алумни на Университета.

Целите на  Алумни мрежата са:

 • Насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между възпитаниците на ТУ-София;
 • Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи;
 • Приобщаване на възпитаниците на ТУ-София чрез организиране на работни срещи, конференции, събития, форуми;
 • Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;
 • Подпомагане на студенти и млади учени в тяхното обучение в университета и професионалната им реализация, чрез организиране на студентски изяви, отпускане на стипендии, организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти и др.;
 • Подобряване на условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база и учебните програми;
 • Подпомагане при организирането на събития - семинари, изложби  и други инициативи, свързани с научни постижения на студентите; развитие и популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени;
 • Съдействие при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците на ТУ – София;
 •  Осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на ТУ-София относно качеството на обучението в ТУ-София;
 •  Популяризиране на дейността на ЦКВ

Регистрацията в ЦКВ става чрез попълване на регистрационна бланка на специално разработената за целта платформа alumni.tu-sofia.bg. Всички регистрирани алумни биват включени в базата данни на ЦКВ и получават актуална информация.

  

1. маг. пед. Силвия Янева-Стоянова - директор, тел. 02/965 34-40; каб. 12122, бл.12, ТУ-София;

2. маг. инж. Галя Далаклиева - главен експерт, тел. 02/965 22-03; зала. 12113, бл.12, ТУ-София;

3. Магдалена Василева - главен експерт, тел. 02/965 22-03; зала12113, бл.12, ТУ-София;

4.  психолог Десислава Киякова-Стоименова -  тел. 02/965 28-42; каб. 2423-В, е-mail: psy@tu-sofia.bg 

5. маг. инж. Лалка Ботева, експерт за Филиал Пловдив, тел. 032/659541, каб. 4435, филиал Пловдив, е-mail: boteva@tu-plovdiv.bg;

6. Димка Русева, експерт за" Факултет и Колеж" - Сливен, тел. 044/667128, каб. 202, "Факултет и Колеж" - Сливен

Дейността на ЦКВ се подпомага от Алумни съвет и от Помощна работна група по звена

 • Ако си студент от ТУ-София;
 • Ако си комуникативен, креативен и енергичен;
 • Ако търсиш вярната посока за успешно кариерно развитие;
 • Ако искате да си полезен - на колегите си, а и на самия себе си

      Потърси ни!

      Очакваме те в зала 12113