Стипендия на името на проф. Начо Начев*

 

Условия за кандидатстване:

                 

националност

-

българска;

                 

успех от предходната учебна година

-

“отличен” - равен или по-висок от 5,50;

                 

владеене на английски език

-

минимум “ниво В2”

                 

владеене на руски език

-

минимум “ниво В2”

                 

обществена ангажираност

-

кандидатът да е Председател на Студентския съвет в Техническия университет - София;

                 

други

-

подчертан интерес и изразена активна дейност, свързани с процесите и явленията за развитието на социалната справедливост в българското общество.

 

Кандидатстването се извършва чрез подаване на заявление от студента, придружено с мотивирано становище (от студента) и обосновано предложение (от декана на факултета, научен ръководител или преподавател).

Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студена към учебния процес в Техническия университет - София, както и неговите бъдещи планове за реализиране в професията и сферата, в които е избрал да се развива.

Освен с мотивиращо становище и обосновано предложение, заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ успех от предходната година, който трябва да е равен или по-висок от “отличен” - 5,50.

Предоставят се и копия на документи (сертификати), удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът ще се извършва по документи и интервю.

Документи за кандидатстване:

01. Попълнено Заявление за кандидатстване (може да бъде свалено от ТУК)

02. Служебна бележка от Техническия университет - София с информация за общия успех за предходната година, издадена от съответната факултетна канцелария.

03.  Мотивирано становище до 1 (една) страница, съдържащо следната информация:

          кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;

          мотивирането за обучение и развитие в областта, в която са избрали да се обучават.

04. Обосновано предложение от декан на факултет / преподавател / научен ръководител, включваща:

         кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет(и), по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;

         причините, поради които го препоръчва;

         участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката.

05. Копия на документи (сертификати) от обучения, грамоти от състезания / олимпиади и други.

Документите се приемат в Центъра Кариера и възпитаници (алумни) на Техническия университет - София, кабинет № 12122, блок №12

Срок за кандидатстване: постоянен.

 

*професор НАЧО АЛЕКСИЕВ НАЧЕВ

(10.02.1925 година ÷ 20.05.1995 година)

 

Средното си образование получава в Шумен. Като ученик в гимназията е арестуван и осъден на смъртза антифашистка дейност от властта преди 1944 година. Присъдата не е изпълнена.

Завършва висше образование в СССР - в Ленинградския електротехнически институт през 1952 година, специалност Промишлена електроника.

Професионалната си дейност започва като асистент по промишлена електроника в катедра Високоефективна техника на Държавната политехника (1952година).

През 1962 година е избран за доцент в катедра Електроника”. Защитава дисертация в СССР (1966 година) и получава научната степен кандидат на техническите науки (доктор). От 1968 година е професор по промишлена електроника.

Под негово ръководство и с активното му участие във ВМЕИ В. И. Ленине създадена първата в страната Проблемна научноизследователска лаборатория (1965 година). Той е основател и първи ръководител на катедра Силова електроника (1976 година).

Автор е на много публикации в областта на промишлената и силовата електроника у нас и в чужбина.

Два мандата е Ректор на Висшия машинно - електротехнически институт В. И. Ленин (от 15.06.1976 година до 01.07.1983 година).

Като Ректор той ще бъде запомнен с въвеждането на новите учебни програми и планове; разширяването и обогатяването на материалната база; усъвършенстването на административната работа и обслужването на преподавателите и студентите; разширяването и модернизирането на учебно - почивните бази в Семково и Созопол, и създаването на нови учебно - почивни бази в Равадиново и Пчелина.

През периода 1974 година ÷ 1976 година е заместник - министър на народната просвета. От 1983 година до 1990 година е Първи заместник - министър в Министерството на народната просвета.

Награден е с ордените Народна Република България - Първа степен,“9 септември 1944” - Първа степен,Кирил и Методий - Първа степен и други.

Има Златен медал на Пловдивския панаир (1974година).

Удостоен е със званието Заслужил деятел на науката.

Народен представител е в 8-мото (34-тото) Народно събрание (1981 година ÷ 1986 година).