Стипендията „От Алумни за бъдещ Алумни“

Като старт на кампанията „Ако си дал, не си живял напразно…“ и по случай Студентския празник - 8 декември, център „Кариера и възпитаници (алумни)“ инициира Стипендията „От Алумни за бъдещ Алумни“. Стипенцията цели да подпомогне студентското обучение и да съдейства за  реализация на бъдещи кариерни цели.

Г-н Николай Маринов, възпитаник на Техническия университет - София, отпуска еднократна стипендия в размер на 1000.00 лв за студент 3 или 4 курс, бакалавър (редовно обучение в ТУ – София), факултет по Телекомуникации.

Кандидатстването за стипендията „От Алумни за бъдещ Алумни“ се извършва чрез: подаване на заявление от студента, придружено с мотивирано становище (на студента) и обосновано предложение от декана на факултета, научен ръководител или преподавател. Ще се вземат предвид успеха, развитието, постиженията и отношението на студента към учебния процес в Университета, както и неговите бъдещи планове за реализация в сферата, която е избрал да се развива.

Заявлението трябва да бъде придружено и със служебна бележка за общ среден успех от предходните две/три години, който трябва да е равен или по-висок от мн.добър 5,00. Препоръчително е да се предоставят и копия на документи (сертификати), удостоверяващи участия в олимпиади, състезания, обучения, научни конференции, разработени проекти, национални програми, културни и спортни мероприятия и други учебни и извънучебни дейности.

Подборът на стипендиантите ще се извърши по документи и интервю.

 

Документи за кандидатстване:

1. Попълнено заявление за кандидатстване. Може да бъде свалено от ТУК.

2. Служебна бележка от университета с информация за общ среден успех от 1-3 курс, издадена от факултетната канцелария;
3. Мотивирано становище до 1стр., съдържащо следната информация: 
• кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
• мотивацията за обучение и развитие в областта, в която са избрали да се обучават
4. Обосновано предложение от декан на факултет/преподавател/научен ръководител, включващо:
• кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на препоръчвания, включително продължителност;
• причините, поради които го препоръчва;
• участие в конкретно събитие или дейност, която подкрепя причините за препоръката;

5. Копия на сертификати от обучения, грамоти от състезания/олимпиади и др.

 

Документите се приемат в център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София, каб. 12122, бл.12

Срок за кандидатстване 02-23 декември 2016г.