Акад.Стефан Воденичаров

Председател на БАН

Акад.Стефан Воденичаров

Моята успешна кариера

Завърших ТУ през 1968г., специалност „Технология на металите” в Машиностроителен факултет. След завършване на университета се отдадох на преподавателска и научно-изследователска работа. През 1974г. станах доктор на науките. В края на 80-те години придобих научното звание доцент, а през 1991г. - професор. През 2004г. бях избран за член-кореспондент на БАН, а през 2010г. за действителен член.

Паралелно с научното си развитие заемах различни управленски позиции. От 1982г. до1986г. ръководех лаборатория „Механични изпитвания” към Института по металознание на БАН. От 1986г. до 2010г. бях ръководител на научната секция „Якост и разрушаване на материалите” към същия институт. От 1991г. съм заместник-ръководител на Института по металознание към БАН, а от 2007г. негов директор. През 2012г. бях избран за председател на Българската академия на науките.

Роля, място и значение на обучението в ТУ - София

Гордея се c обучението, което получих в ТУ-София. То ми даде солидни познания, които надграждах в последващата ми преподавателска и изследователска дейност.

Моето послание към настоящи и бъдещи студенти

Като специалист, ангажиран с научното и технологично развитие на България, бих казал на студентите: да формират инженерно познание и мислене, което е особено важно за всяка стопанска дейност. По отношение на ръководство на ТУ и работещите преподаватели в него: да продължат традицията на високите стандарти в обучението и затвърдят имиджа на ТУ-София като център на техническата мисъл в страната и инкубатор на бъдещи изследователи, мениджъри и специалисти, признати в целия свят!